Lost Slayers
Russian Japanese Italian German French English
         //  Mundo //  Territorios //  Localizaciones //  Listado completo 

Akkasshi | アカッシ港 | AKASSHI kou
aldea de la justicia | 正義の郷 | seigi no sato
aldea de los asesinos | アサッシン村 | ASASSHIN mura
aldea de los habitantes del desierto
aldea de los herreros | 鍛冶の村 | kaji no mura
aldea desconocida
aldea desconocida
aldea desconocida
Alianza de Estados Costeros | 沿岸諸国連合 | engan shokoku rengou
Alibarl | アリバーロ | ARIBĀRO
Anarof | アナロフ | ANAROFU
Arca | 箱舟 | hakobune
Armadura Blanca | 白鎧亭 | ホワイト・メイル | HOWAITO MEIRU
Atessa | アテッサの街 | ATESSA no machi
Atlas | アトラス・シティ | ATORASU SHITI
Augley | オーグリーの町 | ŌGURĪ no machi
Bamond | 交易の町バモンド・シティ | koueki no machi BAMONDO SHITI
Baris | バリスの村 | BARISU no mura
Barrera de Sellado Divino | 神封じの結界 | kamifuuji no kekkai
Base del Norte | 北の拠点 | kita no kyoten
Berel | ベレールの村 | BERĒRU no mura
Berilz | ベリーズ・シティ | BERĪZU SHITI
Bermik | ベルミックの町 | BERUMIKKU no machi
Berna | ベルナ・シティ | BERUNA SHITI
Beroul | ベロゥル・シティ | BEROURU SHITI
Bezeld | ベゼルドの町 | BEZERUDO no machi
Besmi | ベスミの町 | BESUMI no machi
Biatz | ビアズの村 | BIAZU no mura
Bosque bendito | めぐみの森 | megumi no mori
Bosque de Galin | ガリンの森 | GARIN no mori
Bosque de la pradera Raman | ラマン草の森 | RAMAN kusa no mori
Bosque de Letenru | レテンルの森 | RETENRU no mori
bosque de los enanos | ドワーフの森 | DOWĀFU no mori
Bosque del miasma | 瘴気の森 | shouki no mori
Brohkolo | ブロッコロ | BUROKKORO
Burkland | バークランド | BĀKURANDO
Caldera en la cima de la cordillera de Katart | カタート山脈頂上の大火山口 | KATĀTO sanmyaku choujou no dai kazan kou
Calmatt | カルマート・シティ | KARUMĀTO SHITI
Calmidon | カルミドーン・シティ | KARUMIDŌN SHITI
castillo desconocido
castillo de Valgarv | ヴァルガーヴのいる古城 | VARUGĀVU no iru kojou
Castillo Dorchester | ドーチェスター城 | DŌCHESUTĀ shiro
Castillo Lantus | ラントゥス城 | RANTUSU shiro
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
ciudad desconocida
Cordillera de Katart | カタート山脈 | KATĀTO sanmyaku
Cordillera de Urulu | ウルル山脈 | URURU sanmyaku
Cordron | コルドロン・シティ | KORUDORON SHITI
Cramsa | クラムッサの町 | KURAMUSSA no machi
Crandorl | クランドール・シティ | KURANDŌRU SHITI
Crauwardrun | クラウワードルンの町 | KURAUWĀDORUN no machi
Crimson | クリムゾン・タウン | KURIMUZON TAUN
Cruasal | クルアサル・シティ | KURUASARU SHITI
Crushida | クルシダの村 | KURUSHIDA no mura
cuartel de Armace | アルメイスのアジト | ARUMEISU no AJITO
Cubic | クービックの町 | KŪBIKKU no machi
cueva desconocida
Cuezax | キューザック | KYŪZAKKU
Cuorand | クォーランド・シティ | KWŌRANDO SHITI
Curian | キュリアン・タウン | KYURIAN SHITI
Dabuon | ダブオン・シティ | DABUON SHITI
Danarof | ダナロフ村 | DANAROFU mura
Demidas | デミダス・シティ | DEMIDASU SHITI
Derazak | デラザック・シティ | DERAZAKKU SHITI
Desierto de la Destrucción | 滅びの砂漠 | horobi no sabaku
Dorutohaut | ドルトハウト | DORUTOHAUTO
Drake | ドレイクの村 | DOREIKU no mura
Dryad | ドライアド・シティ | DORAIADO SHITI
Ducado de Bellhide | ベルハイド公国 | BERUHAIDO koukoku
Ducado de Calmatt | カルマート公国 | KARUMĀTO koukoku
Ducado de Ilmard | イルマード公国 | IRUMĀDO koukoku
Ducado de Lenos | レノス公国 | RENOSU koukoku
Ducado de Letidius | レティディウス公国 | RETIDIUSU koukoku
Dufon | デュフォンの村 | DYUFON no mura
Eena | イーナ村 | ĪNA mura
Explerna | エクスプレーナ町 | EKUSUPURĒNA machi
Farad | ファラッドの町 | FARADDO no machi
Farit | ファリト村 | FARITO mura
Fergol | フェルゴル | FERUGORU
Figaro | フィガロ・シティ | FIGARO SHITI
Finris | フィンリスの街 | FINRISU no machi
Firay | フィライの町 | FIRAI no machi
Flagoon | 神聖樹 | フラグーン | FURAGŪN
Floweib | フロウエイブの町 | FUROUEIBU no machi
Fosurde | フォスーデの町 | FOSŪDE no machi
Freeground | フリーグランド | FURĪGURANDO
Froners | フロネーズ町 | FURONĒZU machi
Gairia | ガイリア・シティ | GAIRIA SHITI
Gase Nah | ガセ・ナー | GASE NĀ
Go | ゴ村 | GO mura
Goblinland | ゴブリンランド | GOBURINRANDO
Godoa | ゴドアの村 | GODOA no mura
Gon | ゴン村 | GON mura
Gongoro | ゴンゴロ村 | GONGORO mura
Gran Bosque Keresas | ケレサス大森林 | KERESASU dai shinrin
Gran bosque Selceras | セルセラス大森林 | SERUSERASU dai shinrin
Grumstock | グラムストック | GURAMUSUTOKKU
Hacha Negra | 黒斧亭 | ブラック・アックス | BURAKKU AKKUSU
Imperio de Elmekia | エルメキア帝国 | ERUMEKIA teikoku
Imperio de Kunan | クナン帝国 | KUNAN teikoku
Imperio de Lyzell | ライゼール帝国 | RAIZĒRU teikoku
Isla de Falshes | ファルシェスの島 | FARUSHESU no shima
Isla de los hombres-pez
Isla de los Lobos | 群狼の島 | gunrou no shima
Isla de Mipross | ミプロス島 | MIPUROSU tou
Isla del fin | 終わりの島 | owari no shima
Isla del parque de atracciones
Izelsn | イゼルセン | IZERUSEN
Johannes | ヨハネス・シティ | YOHANESU SHITI
Kanto | 関東 | kantou
Keyren | キーレーンの町 | KĪRĒN no machi
Kinnall | キンナル・シティ | KINNARU SHITI
Kirugis | キルギス・シティ | KIRUGISU SHITI
Krain | クレインの町 | KUREIN no machi
Kronberg | クロンベルグの町 | KURONBERUGU no machi
Krutorza | クルトーザの町 | KURUTŌZA no machi
Kwolve | クォルヴェの町 | KUORUVE no machi
Laboratorio de la justicia definitiva | 絶対正義研究所 | zettai seigi kenkyuujo
Ladelia | ラデリア | RADERIA
Lago Legunia | レグニア湖 | REGUNIA ko
Lago Malen | マレン湖 | MAREN ko
Lakewood | レイクウッド | REIKUUDDO
Lamy | ラミーの町 | RAMĪ no machi
Lanase | ラナセの村 | RANASE no mura
Lanork | ラノークの町 | RANŌKU no machi
Laquedoria | ラケドリア | RAKEDORIA
Latoka | ラトカの町 | RATOKA no machi
Latoka | ラトカの町 | RATOKA no machi
Layqueen | レイクインの町 | REIKUIN no machi
Layton | レイトンの村 | REITON no mura
Lebenburk | レーベンブルク | RĒBENBURUKU
Leidok | レイドックの村 | REIDOKKU no mura
Leinard | レイナードシティ | REINĀDO SHITI
Leizard | 商業都市レイザード | shougyoutoshi REIZĀDO
Lems | レムスの町 | REMUSU no machi
Lenihorn | レニホーンの村 | RENIHŌN no mura
Lezariam | レザリアム | REZARIAMU
Lialanser | リアランサー | RIARANSĀ
Lotus | ロータスの村 | RŌTASU no mura
Louise | ルイーズの町 | RUĪZU no machi
Madilan | マディラン | MADIRAN
Malthus | マルサス・シティ | MARUSASU SHITI
Marene | マレーネ村 | MARĒNE no mura
Mareneid | マレネイド・シティ | MARENEIDO SHITI
Mariela | マリエラ村 | MARIERA mura
Markvels | マークヴェルズ | MĀKUVERUZU
Marisida | マリシダの町 | MARISHIDA no machi
Marscala | マルスクラー | MARUSUKARĀ
Medelt | メデルト村 | MEDERUTO mura
Mend | メソドの村 | MENDO no mura
Mercado | メルカドの町 | MERUKADO no machi
Metroz | メトロズ・シティ | METOROZU SHITI
Midalca | ミダルカの村 | MIDARUKA no mura
Mihai | ミハイの村 | MIHAI no mura
Millenhaim | ミルンハイム | MIRENHAIMU
Milsar | ミルサー | MIRUSĀ
Mine | マインの村 | MAIN no mura
Mio | ミオの町 | MIO no machi
Mineba | ミネバ | MINEBA
Miranda | ミランダ | MIRANDA
Mitilkan | ミティルカン・シティ | MITIRUKAN SHITI
Monrose | モンローズ町 | MONRŌZU machi
Montaña nevada de Hashel | ハシェル雪山 | HASHERU yukiyama
Monte Amorfas | アモルファス山 | AMORUFASU san
Monte Korone | コロネ山 | KORONE san
Monte Letor | レトル山 | RETORU san
Monte Lune | ルーン山 | RŪN san
Monte Tabasa | タバサ山 | TABASA-san
Montell | モンテール・シティ | MONTĒRU SHITI
Mos | モスの村 | MOSU no mura
Moskit | モスキートの街 | MOSUKĪTO no machi
Mydas | マイダスの村 | MAIDASU no mura
Nibus | ニブス村 | NIBUSU mura
Océano del Demonio | 魔海 | makai
Orcman | オークマンの港町 | ŌKUMAN no minatomachi
Orkus | オークス村 | ŌKUSU mura
Parbassos | 王都パルバッソス | outou PARUBASSOSU
Patri | パトリの村 | PATORI no mura
Perrier | ペリエの町 | PERIE no machi
Peterus | ペテルス村 | PETERUSU mura
poblado desconocido
Pozo del Rey Dragón | 竜王坑 | ryuuou kou
Pramiz | プラミズの村 | PURAMIZU no mura
Priam | プライアム・シティ | PURAIAMU SHITI
Procal | プロカル・シティ | PUROKARU SHITI
Prokiam | プロキアム・シティ | PUROKIAMU SHITI
Qa Nah | クァ・ナー | KWA NĀ
Quincy | クインシーの街 | KUINSHĪ no machi
Rabinero | ラビネロ村 | RABINERO mura
Radam | ラダムの町 | RADAMU no machi
Radamount | ラダマウント | RADAMAUNTO
Ralek | ラレック村 | RAREKKU mura
Ranoma | ラノマの町 | RANOMA no machi
Raulua | 港町ラウルア | minatomachi RAURUA
Reino de Aldil | アルディール王国 | ARUDĪRU oukoku
Reino de Alto | アルト王国 | ARUTO oukoku
Reino de Baritone | バリトーネ王国 | BARITŌNE oukoku
Reino de Dilss | ディルス王国 | DIRUSU oukoku
Reino de Lagud | ラグド王国 | RAGUDO oukoku
Reino de Leinard | レイナード王国 | REINĀDO oukoku
Reino de Ralteague | ラルティーグ王国 | RARUTĪGU oukoku
Reino de Rihard | リハード王国 | RIHĀDO oukoku
Reino de Ruvinagard | ルヴィナガルド王国 | RUVINAGARUDO oukoku
Reino de Ruzilte | ルジルテ王国 | RUZIRUTE oukoku
Reino de Selenias | セレニアス王国 | SERENIASU oukoku
Reino de Taforasia | タフォーラシア王国 | TAFŌRASHIA oukoku
Reino de Zefiria | ゼフィーリア王国 | ZEFĪRIA oukoku
Reino de Zoana | ゾアナ王国 | ZOANA oukoku
República de Ruvinagard | ルヴィナガルド共和国 | RUVINAGARUDO kyouwakoku
Rigido | リギド村 | RIGIDO mura
Risharl | リシャールの町 | RISHĀRU no machi
Ro | ロ村 | RO mura
Roadol | ロアドール・シティ | ROADŌRU SHITI
Rorl | ロール・シティ | RŌRU SHITI
Ruald | ルアルド・シティ | RUARUDO SHITI
Ruforl | ルフォーラ | RUFŌRA
Ruinas de Elun Gorsh | エルン・ゴーシュの遺跡 | ERUN GŌSHU no iseki
ruinas desconocidas
ruinas selladas | 封印の遺跡 | fuuin no iseki
Rumafik | ルマフィック村 | RUMAFIKKU mura
Ryet | リェットの町 | RYETTO no machi
Ryukune | リュクネーの町 | RYUKUNĒ no machi
Sagrado Reino de Femil | 神聖フェミール王国 | shinsei FEMĪRU oukoku
Sagrado Reino de Saillune | 聖王国セイルーン | seioukoku SEIRŪN
Saillune | セイルーン・シティ | SEIRŪN SHITI
Sairag | サイラーグ・シティ | SAIRĀGU SHITI
Salmit | サルミット川 | SARUMITTO kawa
Sanboa | サンボアの街 | SANBOA no machi
Sandria | サンドリアの街 | SANDORIA no machi
Sangost
Sanitibel | サニティベルの町 | SANITIBERU no machi
Sedam | セダム・シティ | SEDAMU SHITI
Selentia | セレンティア・シティ | SERENTIA SHITI
Selurean | セルリアン・シティ | SERURIAN SHITI
Shebe | ツェーベの村 | SHĒBE no mura
Shildra | シルドラの町 | SHIRUDORA no machi
Shimia | シミアの町 | SHIMIA no machi
Shurias | シュリアス | SHURIASU
Shurigan | シュリガン・シティ | SHURIGAN SHITI
Sigmun | シグムーン・シティ | SHIGUMŪN SHITI
Smisof | スミソフ村 | SUMISOFU mura
Solaria | ソラリア・シティ | SOLARIA SHITI
Soldown | ソルダウン | SORUDAUN
Sonia | ソニア | SONIA
Stoner | ストーナーの町 | SUTŌNĀ no machi
Sumbulk | サンブルク | SANBURUKU
Sunpa | スンパの村 | SUNPA no mura
Tails | テールス・シティ | TĒRUSU SHITI
Takia | タキア村 | TAKIA mura
Telmode | テルモード・シティ | TERUMŌDO SHITI
Templo de Cronos | クロノスの神殿 | KURONOSU no shinden
Templo de los habitantes del desierto
Templo del Dios de los Matrimonios | 縁結びの神の神殿 | enmusubinokami no shinden
Templo de los Dragones Antiguos | 古代竜の神殿 | エンシェント・ドラゴンの神殿 | ENSHENTO DORAGON no shinden
Templo del Rey Dragón de Fuego | 火竜王の神殿 | karyuu-ou no shinden
templo desconocido
templo desconocido
templo desconocido
Teshimo | テシーモ村 | TESHĪMO mura
Ti Sau | ティ・サウ | TI SAU
Ti Toh | ティ・トー | TI TŌ
Tiagyas | ティアギアス・シティ | TIAGIASU SHITI
Tierra prohibida | 禁断の地 | kindan no chi
Tierra prohibida | 禁断の地 | kindan no chi
Tikit | ティキートの町 | TIKĪTO no machi
Torque | トルク・シティ | TORUKU SHITI
Torre Arteme | アルテメ塔 | ARUTEME tou
Torre de Fanan
Torre del viento | 風の塔 | kaze no tou
torre desconocida
Tortas | トルタスの町 | TORUTASU no machi
Trak | トルク・シティ | TORAKU SHITI
Tranvania | トランバーニャ | TORANBĀNYA
Tremad | トレマッド・シティ | TOREMADDO SHITI
True | トゥール・シティ | TŪRU SHITI
Tumo | トゥーモの村 | TŪMO no mura
Tyler | タイレル・シティ | TAIRERU SHITI
Tyun | テューン村 | TYŪN mura
tumba antigua
Uranbal | ウランバールの町 | URANBĀRU no machi
Valle del dragón joven | 子どものドラゴンの谷 | kodomo no DORAGON no tani
Valle del volcán extinto | 死火山の谷 | shikazan no tani
Vate | ヴェイト・シティ | VEITO SHITI
Ve Shee | ヴェ・シー | VE SHĪ
Vezendi | ヴェゼンディ・シティ | VEZENDI SHITI
Volan | ヴォラン村 | VORAN mura
Voren | ヴォレン村 | VOREN mura
Vorun | ヴォルン村 | VORUN mura
Welnan | ウェルナン | UERUNAN
Winbou | ウィンボウ・シティ | UINBOU SHITI
Zanil | ザニールの町 | ZANĪRU no machi
Zefil | ゼフィール・シティ | ZEFĪRU SHITI
Zeldros | セルドロース・シティ | ZERUDORŌSU SHITI
Zeram | ゼラム | ZERAMU
Zefiria | ゼフィーリア・シティ | ZEFĪRIA SHITI
 

Lost Slayers © 2002-2024 shansito | Leyenda de iconos | Detalles de visualización | Slayers copyright info | Parte del Shansito Network |