Lost Slayers
Russian Japanese Italian German French English
         //  Mundo  //  Territorios  //  Localizaciones  //  El mundo conocido  //  Otros lugares con nombre conocido 

Las ciudades, aldeas y otras diversas localizaciones que aparecerán aquí son aquellas que, a pesar de saber que se encuentran en algún lugar de la península localizada en el norte del continente oriental, es decir, en la zona donde ocurren la práctica mayoría de las aventuras de la saga (el llamado mundo conocido), aún así no se sabe exactamente al país al que pertenecen, ya que esto no se menciona en ningún momento en el que dicha localización aparezca, o no se sabe bien aún.

Akkasshi | アカッシ港 | AKASSHI kou
Armadura Blanca | 白鎧亭 | ホワイト・メイル | HOWAITO MEIRU
Augley | オーグリーの町 | ŌGURĪ no machi
Bamond | 交易の町バモンド・シティ | koueki no machi BAMONDO SHITI
Baris | バリスの村 | BARISU no mura
Berel | ベレールの村 | BERĒRU no mura
Berilz | ベリーズ・シティ | BERĪZU SHITI
Berna | ベルナ・シティ | BERUNA SHITI
Besmi | ベスミの町 | BESUMI no machi
Biatz | ビアズの村 | BIAZU no mura
Bosque de Galin | ガリンの森 | GARIN no mori
Bosque de la pradera Raman | ラマン草の森 | RAMAN kusa no mori
Bosque de Letenru | レテンルの森 | RETENRU no mori
Calmidon | カルミドーン・シティ | KARUMIDŌN SHITI
Castillo Lantus | ラントゥス城 | RANTUSU shiro
Cordron | コルドロン・シティ | KORUDORON SHITI
Cramsa | クラムッサの町 | KURAMUSSA no machi
Crandorl | クランドール・シティ | KURANDŌRU SHITI
Crauwardrun | クラウワードルンの町 | KURAUWĀDORUN no machi
Cruasal | クルアサル・シティ | KURUASARU SHITI
Crushida | クルシダの村 | KURUSHIDA no mura
Cubic | クービックの町 | KŪBIKKU no machi
Cuorand | クォーランド・シティ | KWŌRANDO SHITI
Curian | キュリアン・タウン | KYURIAN SHITI
Derazak | デラザック・シティ | DERAZAKKU SHITI
Dorutohaut | ドルトハウト | DORUTOHAUTO
Drake | ドレイクの村 | DOREIKU no mura
Eena | イーナ村 | ĪNA mura
Farad | ファラッドの町 | FARADDO no machi
Finris | フィンリスの街 | FINRISU no machi
Firay | フィライの町 | FIRAI no machi
Floweib | フロウエイブの町 | FUROUEIBU no machi
Fosurde | フォスーデの町 | FOSŪDE no machi
Froners | フロネーズ町 | FURONĒZU machi
Go | ゴ村 | GO mura
Godoa | ゴドアの村 | GODOA no mura
Gon | ゴン村 | GON mura
Gongoro | ゴンゴロ村 | GONGORO mura
Hacha Negra | 黒斧亭 | ブラック・アックス | BURAKKU AKKUSU
Isla de Falshes | ファルシェスの島 | FARUSHESU no shima
Isla de Mipross | ミプロス島 | MIPUROSU tou
Isla del fin | 終わりの島 | owari no shima
Keyren | キーレーンの町 | KĪRĒN no machi
Kinnall | キンナル・シティ | KINNARU SHITI
Kirugis | キルギス・シティ | KIRUGISU SHITI
Krain | クレインの町 | KUREIN no machi
Kronberg | クロンベルグの町 | KURONBERUGU no machi
Krutorza | クルトーザの町 | KURUTŌZA no machi
Kwolve | クォルヴェの町 | KUORUVE no machi
Ladelia | ラデリア | RADERIA
Lago Legunia | レグニア湖 | REGUNIA ko
Lago Malen | マレン湖 | MAREN ko
Lanork | ラノークの町 | RANŌKU no machi
Laquedoria | ラケドリア | RAKEDORIA
Layqueen | レイクインの町 | REIKUIN no machi
Layton | レイトンの村 | REITON no mura
Lebenburk | レーベンブルク | RĒBENBURUKU
Leidok | レイドックの村 | REIDOKKU no mura
Leinard | レイナードシティ | REINĀDO SHITI
Leizard | 商業都市レイザード | shougyoutoshi REIZĀDO
Lems | レムスの町 | REMUSU no machi
Lotus | ロータスの村 | RŌTASU no mura
Louise | ルイーズの町 | RUĪZU no machi
Madilan | マディラン | MADIRAN
Malthus | マルサス・シティ | MARUSASU SHITI
Mareneid | マレネイド・シティ | MARENEIDO SHITI
Marscala | マルスクラー | MARUSUKARĀ
Mend | メソドの村 | MENDO no mura
Mercado | メルカドの町 | MERUKADO no machi
Mihai | ミハイの村 | MIHAI no mura
Millenhaim | ミルンハイム | MIRENHAIMU
Milsar | ミルサー | MIRUSĀ
Mineba | ミネバ | MINEBA
Mio | ミオの町 | MIO no machi
Miranda | ミランダ | MIRANDA
Mitilkan | ミティルカン・シティ | MITIRUKAN SHITI
Monrose | モンローズ町 | MONRŌZU machi
Monte Amorfas | アモルファス山 | AMORUFASU san
Monte Letor | レトル山 | RETORU san
Montell | モンテール・シティ | MONTĒRU SHITI
Moskit | モスキートの街 | MOSUKĪTO no machi
Mydas | マイダスの村 | MAIDASU no mura
Nibus | ニブス村 | NIBUSU mura
Orcman | オークマンの港町 | ŌKUMAN no minatomachi
Patri | パトリの村 | PATORI no mura
Perrier | ペリエの町 | PERIE no machi
Pramiz | プラミズの村 | PURAMIZU no mura
Procal | プロカル・シティ | PUROKARU SHITI
Radam | ラダムの町 | RADAMU no machi
Ralek | ラレック村 | RAREKKU mura
Raulua | 港町ラウルア | minatomachi RAURUA
Reino de Leinard | レイナード王国 | REINĀDO oukoku
Rigido | リギド村 | RIGIDO mura
Risharl | リシャールの町 | RISHĀRU no machi
Rishiald | リシアルドの村 | RISHIARUDO no mura
Ro | ロ村 | RO mura
Roadol | ロアドール・シティ | ROADŌRU SHITI
Ruforl | ルフォーラ | RUFŌRA
Ruinas de Elun Gorsh | エルン・ゴーシュの遺跡 | ERUN GŌSHU no iseki
Ryet | リェットの町 | RYETTO no machi
Ryukune | リュクネーの町 | RYUKUNĒ no machi
Sangost
Sanitibel | サニティベルの町 | SANITIBERU no machi
Sedam | セダム・シティ | SEDAMU SHITI
Selurean | セルリアン・シティ | SERURIAN SHITI
Shebe | ツェーベの村 | SHĒBE no mura
Shildra | シルドラの町 | SHIRUDORA no machi
Shimia | シミアの町 | SHIMIA no machi
Shunaria | シュナリアの町 | SHUNARIA no machi
Shurias | シュリアス | SHURIASU
Shurigan | シュリガン・シティ | SHURIGAN SHITI
Smisof | スミソフ村 | SUMISOFU mura
Stoner | ストーナーの町 | SUTŌNĀ no machi
Takia | タキア村 | TAKIA mura
Teshimo | テシーモ村 | TESHĪMO mura
Tiagyas | ティアギアス・シティ | TIAGIASU SHITI
Tikit | ティキートの町 | TIKĪTO no machi
Torque | トルク・シティ | TORUKU SHITI
Torre Arteme | アルテメ塔 | ARUTEME tou
Trak | トルク・シティ | TORAKU SHITI
Tranvania | トランバーニャ | TORANBĀNYA
Tremad | トレマッド・シティ | TOREMADDO SHITI
Tumo | トゥーモの村 | TŪMO no mura
Tyun | テューン村 | TYŪN mura
Uranbal | ウランバールの町 | URANBĀRU no machi
Volan | ヴォラン村 | VORAN mura
Welnan | ウェルナン | UERUNAN
Zanil | ザニールの町 | ZANĪRU no machi
Zeldros | セルドロース・シティ | ZERUDORŌSU SHITI
 

Lost Slayers © 2002-2024 shansito | Leyenda de iconos | Detalles de visualización | Slayers copyright info | Parte del Shansito Network |