Lost Slayers
Russian Japanese Italian German French English
         //  Mundo  //  Objetos  //  Listado completo 


abanico mágico | 魔法の扇 | mahou no ougi
alabarda | ハウルバード | 槍斧 | HAURUBĀDO
amuleto enjoyado | ジュエルズ・アミュレット | 宝石の護符 | JUERUZU AMYURETTO
anillo de Rardilin | ラーディリンの指輪 | RĀDIRIN no yubiwa
aondra | アオンドラ | AONDORA
Apocalipsis de la Bestia | アポカリプス・オブ・ザ・ビースト | 群狼黙示写本 | APOKARIPUSU OBU ZA BĪSUTO
arco | 弓矢 | yumiya
arena del caos
armadura completa | フル・アーマー | FURU ĀMĀ
armadura de cuero | レザー・アーマー | REZĀ ĀMĀ
armadura ligera | ライト・アーマー | 軽装鎧 | RAITO ĀMĀ
armadura ritual | リチュアル・アーマー | 呪霊鎧 | RICHUARU ĀMĀ
armadura Zanaffer | 封魔装甲ザナッファー | fuuma soukou ZANAFFĀ
armadura Zenafa | ゼナファ・アーマー | 魔律装甲 | ZENAFA ĀMĀ
artesanía de Lekitait | レキタイトの工芸品 | REKITAITO no kougeihin
bala mágica | 魔弾 | madan
balista
ballesta
Banisher | 神剣バニッシャー | shinken BANISSHĀ
bastón (de Xelloss) | 錫杖 | shakujou
bastón de hueso | 餓骨杖 | gakotsujou
bastón de Rezo | レゾの錫杖 | REZO no shakujou
bastón de sacerdote | 如意棒 | nyoibou
bastón Mokamoke | もかもけ棒 | mokamoke bou
Biblia Claire | クレアバイブル | 異界黙示録 | KUREA BAIBURU
bibioteca de Rezo
Blast Sword | ブラスト・ソード | 斬妖剣 | BURASUTO SŌDO
Bless Blade | ブレス・ブレード | 祝福の剣 | BURESU BURĒDO
bola de cristal | 水晶球 | shuishoukyuu
Boldigar | ボーディガー | 破神槌 | BŌDIGĀ
bomba | 爆弾 | bakudan
botas | ブーツ | BŪTSU
brazalete | 腕輪 | udewa
cañón | 大砲 | taihou
cañón de ión-plasma | イオンプラズマ砲 | ION PURAZUMA hou
capa | マント | MANTO
cedro de Ruvina | ルヴィナ杉 | RUVINA sugi
cetro de Sylphiel | シルフィールのロッド | SHIRUFĪRU no RODDO
Chaos Blade | カオス・ブレード | KAOSU BURĒDO
cimitarra | シミター | 円月刀 | SHIMITĀ
cinta | バンダナ | BANDANA
cola de koma | コーマのシッポ | KŌMA no SHIPPO
colgante de Lezariam | レザリアムの首飾り | REZARIAMU no kubikazari
colmillo del Señor Oscuro | 魔王の牙 | maou no kiba
colmillo venenoso de serpiente de placas | メイル・サーペントの毒牙 | 甲冑蛇竜の毒牙 | MEIRU SĀPENTO no dokuga
control remoto | リモコン | RIMOKON
corona eléctrica
cristal
cristal
cristal
cristal localizador
cristal oscuro | ダーク・クリスタル | 闇の水晶石 | DĀKU KURISUTARU
cuchillo | ナイフ | NAIFU
cuerno de ogro gris | グレイオーガの角 | GUREI ŌGA no tsuno
cuerno de unicornio | ユニコーンの角 | YUNIKŌN no tsuno
daga | ダガー | 短剣 | DAGĀ
daga de Letidius
daga maldita | 呪のナイフ | noroi no NAIFU
Death Bringer | デス・ブリンガー | 死を運ぶ者 | DESU BURINGĀ
disco Regulus | レグルス盤 | REGURUSU ban
Elmekia Blade | エルメキア・ブレード | ERUMEKIA BURĒDO
enciclopedia mundial de historia natural | 世界愽物学大百科 | sekai hakubutsugaku daihyakka
esfera de cristal | 水晶球 | shuishoukyuu
espada absorbe-magia | 吸魔の剣 | kyuuma no ken
espada ancha | ブロード・ソード | BURŌDO SŌDO
espada bastarda | バスタード・ソード | BASUTĀDO SŌDO
espada corta | ショート・ソード | SHŌTO SŌDO
espada de destello | 閃光の剣 | senkou no ken
Espada de Luz | 光の剣 | hikari no ken
espada de Riksfalto
espada del dragón rojo | 赤竜の剣 | sekiryuu no ken
espada del verdugo | エグゼキューショナーズ・ソード | 斬首刀 | EGUZEKYŪSHONĀZU SŌDO
espada flamígera | フランベルジュ | 波刃剣 | FURANBERUJU
espada larga | ロング・ソード | 長剣 | RONGU SŌDO
espada larga roja de un filo | 赤い片刃の長剣 | akai kataba no chouken
espada mágica oscura | 暗黒魔法剣 | ankoku mahou ken
espada sagrada | 聖剣 | seiken
espadón | グレート・ソード | GURĒTO SŌDO
estatua de orihalcon de la diosa | オリハルコン製の神像 | ORIHARUKON sei no shinzou
estatua de zafiro de la diosa | サファイア製の神像 | SAFAIA sei no shinzou
estoque | レイピア | 細剣 | REIPIA
examen teórico de conocimientos mágicos | 魔道基礎知識筆記試験 | madou kisochishiki hikkishiken
fórmula de recuperación del poder mágico
fruta de oppe | オッペの実 | OPPE no mi
Galveila | ガルヴェイラ | 颶風弓 | GARUVEIRA
garrote | 棍棒 | konbou
Goblin Slasher | ゴブリン・スラッシャー | GOBURIN SURASSHĀ
Gorun Nova | ゴルンノヴァ | 烈光の剣 | GORUNNOVA
guía de ciudad | 町のガイドブック | machi no GAIDOBUKKU
gunpod | ガンポッド | GANPODDO
hacha de batalla | バトル・アックス | 戦斧 | BATORU AKKUSU
herramientas | 道具 | dougu
hombreras | ショルダー・ガード | SHORUDĀ GĀDO
Howling Sword | ハウリング・ソード | HAURINGU SŌDO
Howling Sword Part II | ハウリング・ソード パートII | HAURINGU SŌDO PĀTO II
jarrón
jarrón del rey del infierno | 冥王の壷 | meiou no tsubo
jarrón sagrado de los pulpos | 聖なるタコ壷 | seinaru tako tsubo
joya
joya de los dragones antiguos | エンシェントドラゴンの宝玉 | ENSHENTO DORAGON no hougyoku
kukri | ククリ | 山刀 | KUKURI
lanza | スピア | 槍 | SUPIA
látigo cadena | チェーン・ウィップ | 鉄鎖鞭 | CHĒN WIPPU
libro antiguo | 古文書 | komonsho
libro de Luo Graon | ルオ=グラオンの書 | RUO GURAON no sho
libro de la mujer
libro de la piedra filosofal | 賢者の石に関する文献 | kenja no ishi nikansuru bunken
libro de la sacerdotisa sagrada para el dios | 聖なる巫女の神への書 | seinaru miko no kami he no sho
libro mágico | 魔道書 | madousho
libro mágico | 魔道書 | madousho
libro mágico de Zoana | ゾアナの魔道書 | ZOANA no madousho
libro mágico del tiempo | 刻の魔道書 | toki no madousho
litografía | 石版 | sekiban
litografía negra | 黒き石版 | kuroki sekiban
lucero del alba | モーニング・スター | トゲ鉄球鎖 | MŌNINGU SUTĀ
malla de placas | プレート・メイル | PURĒTO MEIRU
mandrágora | マンドラゴラ | 屍鳴人参 | MANDORAGORA
mangual | フレイル | FUREIRU
manuscrito de la Biblia Claire | クレアバイブルの写本 | KUREA BAIBURU no shahon
mapa de las ruinas de una antigua dinastía | 古代王朝遺跡の地図 | kodai ouchou iseki no chizu
martillo de guerra | ウォーハンマー | UŌHANMĀ
medicamento deseado | 悲願の薬 | higan no kusuri
medicina de Bamun | バムンの秘薬 | BAMUN no hiyaku
medicina de Meltia | メルティアの薬 | MERUTIA no kusuri
metralleta | 機銃 | kijuu
mineral de Remtait | レムタイトの原石 | REMUTAITO no genseki
misil gravitacional | グラビティ・ミサイル | 重力・ミサイル | GURABITI MISAIRU
mithril | ミスリル | 魔道銀 | MISURIRU
molesta-dragón | ドラじゃらし | DORA-jarashi
moneda antigua | 古いコイン | furui KOIN
monolito | モノリス | MONORISU
Nezard | ネザード | 毒牙爪 | NEZĀDO
nuez de Braudia | ブラウディアの木の実 | BURAUDIA no konomi
objeto mágico | マジック・アイテム | 魔法の道具 | MAJIKKU AITEMU
orbe de memoria | メモリー・オーブ | 記録球 | MEMORĪ ŌBU
orbe de sellado | 封印のオーブ | fuuin no ŌBU
orbe rúnico | ルーンオーブ | 呪法球 | RŪN ŌBU
orihalcon | オリハルコン | ORIHARUKON
papel | 紙 | kami
papel pequeño | 小さな紙 | chiisana kami
parrilla | グリル | 魚焼き網 | GURIRU
pastilla de Crufa | クルファの丸薬 | KURUFA no gan'yaku
perla | 宝珠 | houju
peto | ブレスト・プレート | 胸甲冑 | BURESUTO PURĒTO
peto completo | フル・プレート | FURU PURĒTO
piedra de flujo | フロウストーン | 光石 | FUROUSUTŌN
piedra de pacto | 契約の石 | keiyaku no ishi
piedra filosofal | 賢者の石 | kenja no ishi
piedra mágica | 魔石 | ma seki
pistola | 短筒 | tanbutsu
pócima | 小瓶 | kobin
polvo de Mustarl | ムスタールの粉 | MUSUTĀRU no kona
Ragdo Mezegis | ラグド・メゼギス | 瞬撃槍 | RAGUDO MEZEGISU
raíz de Crawle | クラウレの根 | KURAURE no ne
raíz de Vydess | ヴァイデスの木の根 | VAIDESU no ki no ne
raqueta mágica | 魔力ラケット | maryoku RAKETTO
recipiente mágico blanco | 白の魔道器 | shiro no madouki
recipiente mágico negro | 黒の魔道器 | kuro no madouki
réplica de la Espada de Luz | 光の剣のレプリカ | hikari no ken no REPURIKA
Riffler | リフラー | RIFURĀ
rifle | 長筒 | choubutsu
ropa de baile | 踊りの衣装 | odori no ishou
rubí de control | コントロール・ルビー | KONTORŌRU RUBĪ
Sangre de Demonio | デモン・ブラッド | 魔血玉 | DEMON BURADDO
secreto de la transformación | 変身の秘法 | henshin no hihou
Shadow Reflector | シャドウ・リフレクター | 影の鏡 | SHADOU RIFUREKUTĀ
shintai de la fuente de purificación | 清めの泉の御神体 | kiyome no izumi no go-shintai
shuriken | 手裏剣 | shuriken
tablilla de Rezo | レゾの石版 | REZO no sekiban
talismán
talismán enjoyado | ジュエルズ・タリスマン | 宝石の呪符 | JUERUZU TARISUMAN
tanque mágico | 魔道戦車 | madou sensha
transporte ferroviario | 遺跡列車 | iseki ressha
trozo de cristal | クリスタル・チップ | KURISUTARU CHIPPU
trozo del círculo de piedra | ストーンサークルのかけら | SUTŌN SĀKURU no kakera
túnica | ローブ | RŌBU
túnica de título | ディグリー・ローブ | 称号の服 | DIGURĪ RŌBU
 

Lost Slayers © 2002-2024 shansito | Leyenda de iconos | Detalles de visualización | Slayers copyright info | Parte del Shansito Network |